Zdrojkowscy.pl

kategoria 'Sąsiedzi'

Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz.III)
2014-06-25 - 13:45:00 | autor: Jan Mamaj

W części I tego artykułu jest zamieszczone tłumaczenie na język polski zapiski z 1695 r. dotyczącej darowizny jaką bracia Mateusz i Franciszek synowie nieżyjącego już Marcina Pietrzykowskiego uczynili na rzecz Jana Zdrojkowskiego.
Inwentarz siedliska Warpęchowskich we wsi Bagieńskie z 1614 r.
2014-04-04 - 18:46:13 | autor: Jan Mamaj

Rodzina Warpęchowskich, w 1614 r. dziedziców cząstkowych we wsi Bagieńskie, składała się z ojca – Wojciecha Warpęchowskiego, matki – Zofii, córki zmarłego już Leonarda Olszewskiego, i ich czworga dzieci: Stefana, Macieja, Jadwigi i Apolonii.
Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz. II)
2011-10-10 - 22:43:13 | autor: Jan Mamaj

Potomkowie Jana i Katarzyny, z domu Pietrzykowska Czuch, Zdroykowskich urodzeni we wsi Pietrzykowo Wyszki zapoczątkowali gałąź Zdroykowskich nazywanych dziś w skrócie Zdrojkowskimi z Pietrzykowa.
Wzajemne dożywocie pomiędzy małżonkami Zdrojkowskimi z 1691 r.
11:03:33, autor: Jan Mamaj

Przykładem innej formy testamentu niż opisana w artykule p.t. "Testament Szlachetnego Szymona Sasina ze wsi Ignatki w parafii Topczewskiej z 1655 r." jest odnaleziony na karcie 136 w Księdze Brańskiej Grodzkiej nr 192, z 1691 r. (przechowywanej w Archiwum w Mińsku na Białorusi) zapis dotyczący dyspozycji mieniem ruchomym i nieruchomym należącym do małżonków Zdrojkowskich w przypadku śmierci jednego z nich, a także po śmierci obojga małżonków.
Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz. I)
2010-03-07 - 10:58:13 | autor: Jan Mamaj

Związki Zdrojkowskich z Pietrzykowskimi zaczęły się już od XVI w. O czym dowiadujemy się z zapiski zawartej na karcie 276, w przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) Księdze Brańskiej Grodzkiej (KBG) nr 8 z roku 1577.
Testament Szlachetnego Szymona Sasina ze wsi Ignatki w parafii Topczewskiej z 1655 roku
2011-03-01 - 10:33:11 | autor: Jan Mamaj

Zdroykowscy żyjący w XVII w. we wsiach na terenie parafii Topczewskiej, podobnie jak ich sąsiedzi, zwykle gdy już spodziewali się śmierci, czy to z uwagi na starość czy chorobę, spisywali lub dyktowali testamenty. Odbywało to się zwykle w obecności księdza z miejscowej parafii, kogoś z bliskiej rodziny i przeważnie dwóch szlachciców cieszących się zaufaniem testatora, czy to ze względu na pełnienie jakiś urzędów, czy na to, że mieli poważanie wśród okolicznej szlachty.
Pomiara włóczna Pietrzykowa
2011-01-27 - 22:47:00 | autor: Jan Mamaj

U schyłku rządów Zygmunta I Andrzej Dybowski, szlachcic z Dybowa na Podlasiu w ziemi drohickiej, dostał się na dwór królowej Bony. Królowa zlecała mu różnorodne prace związane z prowadzoną przez nią reformą królewszczyzn na Litwie.
Podymne 1661 roku
2010-06-12 - 10:56:12 | autor: Jan Mamaj

Próba oceny zniszczeń wojennych w latach 1655 – 1660 na terenie parafii Topczewskiej na podstawie zapisów podatku podymnego w Księgach poborowych podlaskich, poborowe bielskie, Parafia Topczewska.
Wywody Zdrojkowskich i ich sąsiadów
2010-04-03 - 11:10:56 | autor: Jan Mamaj

Nobilitacji, czyli nadania herbu i uznania za szlachcica, dokonywał do 1578 r. sam król, później król pod kontrolą sejmu, a od 1601 r. sejm, czyli brać szlachecka przez swych przedstawicieli.
Informacje o Zdrojkowskich i ich sąsiadach żyjących w parafii Topczewskiej w świetle zapisów zawartych w rejestrze podatku łanowego ziemi bielskiej, Parafii Topczewskiej z 1580 r.
2010-03-16 - 12:26:26 | autor: Jan Mamaj

Jednolity podatek gruntowy, zwany też łanowym, wprowadzony został w połowie XVI wieku. Z terenów województwa podlaskiego do naszych czasów zachowały się spisy podatkowe z okresu 1563 do 1591 roku. Ze względu na stan zachowania, szczegółowość informacji oraz interesujący nas obszar województwa, do szczegółowej analizy poddano informacje zawarte w Regestrze poborowym woj. Podlaskiego, Powiatu Bielskiego, Parafii Topczewskiej z 1580 roku.
Informacje o Zdroykowskich i ich sąsiadach zawarte w rejestrach pogłównego województwa podlaskiego z lat 1662-1692
2010-02-22 - 11:25:33 | autor: Jan Mamaj

Wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1655 – 1660 tzw. potop szwedzki spowodowała znaczne straty w ludziach, hodowli, uprawach i handlu. Dla zdobycia środków na odbudowę kraju i armii w 1662 r. sejm uchwalił podatek pogłówny i określił taryfy i sposób jego poboru.