Zdrojkowscy.pl

Akt notarialny sprzedaży ziemi z majątku Zdrojki z 1907 r.
autor: Jan Mamaj
kategoria: Gniazdo rodowe

Właścicielem majątku Zdrojki wraz z działami we wsiach Falki Stare i Falki Filipy w 1907 r. był Józef Kulikowski, który w 1882 r. odziedziczył ten majątek po swoim ojcu Janie. 

Jan syn Wojciecha Kulikowski majątek Zdrojki kupił w 1837 r. od Weroniki Michałowskiej córki zmarłego Kazimierza Leńskiego, który był jego właścicielem od lat osiemdziesiątych XVIII w. W 1907 r. Józef syn Adama Hryniewickiego mieszkający we wsi Zdrojki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Józefa Kulikowskiego sprzedał 7 małych działek będących gruntami ornymi i łąkami, o łącznej powierzchni około 3,3 ha, położonych we wsi Zdrojki przy granicy ze wsią Falki Stare, 6 nabywcom zamieszkałym we wsi Falki Filipy za kwotę 200 rubli. Czy to występujący w tym akcie Józef Hryniewicki stał się jeszcze przed I wojną światową właścicielem majątku Zdrojki, czy inny Józef Hryniewicki wymieniony w Książce adresowej Polski z 1927 r. na str. 933 jako właściciel majątku Zdrojki o powierzchni 103 ha, tego jeszcze nie udało się udokumentować. O wcześniejszych związkach Kulikowskich z Hryniewickimi może świadczyć ślub jaki miał miejsce w kościele w Topczewie w 1813 r. pomiędzy Janem Hryniewickim kawalerem lat 30 ze wsi Hryniewicze, a Marianną Kulikowską wdową lat 30 ze wsi Zdrojki, córką Wojciecha, a siostrą Jana właściciela majątku Zdrojki od 1837 r. Świadkiem na ich ślubie był Paweł Hryniewicki asesor powiatu bielskiego ze wsi Hryniewicze. [1]

Poniżej treść odpisu aktu notarialnego z 1907 r., spisanego w języku rosyjskim, po przetłumaczeniu go na język polski.

Wypis z księgi aktowej Bielskiego Notariusza Aleksandra s. Pawła Rutkiewicza z aktów dotyczących nieruchomości za 1907 r.

Str. 36 i 37 nr 109

Tysiąc dziewięćset siódmego roku szesnastego listopada zjawili się u mnie Aleksandra syna Pawła Rutkiewicza Bielskiego Notariusza w moim biurze znajdującym się przy ul. Bolkowskiej w domu Cukiera osobiście mi znani zdolni do czynności prawnych: szlachcic Józef s. Adama Hryniewicki działający na podstawie pełnomocnictwa szlachcica Józefa s. Jana Kulikowskiego udzielonego u Grodzieńskiego Notariusza Hordyńskiego 24 marca 1907 r. nr 847 i mieszczanie: Wincenty s. Piotra Olszewski, Jacenty s. Wojciecha Sierakowski, Franciszek s. Michała Łuczaj, Walenty s. Jana Sierakowski, Bolesław s. Macieja Olszewski i włościanin Jan s. Wojciecha Młodzianowski, pierwszy mieszkający w majątku Zdrojki, a wszyscy pozostali we wsi Falki Filipy powiatu bielskiego w towarzystwie osobiście mi znanych świadków mieszczan: Pawła s. Piotra Boguszewskiego, Herszki s. Mejera Elberta i Kleofasa s. Joachima Falkowskiego mieszkających w mieście Bielsku,

z oświadczeniem, że zawierają akt kupna następującej treści:

Z nich szlachcic Józef s. Adama Hryniewicki działając na podstawie w/w pełnomocnictwa z zestawu nieruchomości, należących do jego mocodawcy szlachcica Józefa s. Jana Kulikowskiego, majątku nazywanego Zdrojki znajdującego się w grodzieńskiej guberni w bielskim powiecie z przynależnościami we wsiach Falki Stare i Filipy tegoż powiatu, uzyskanego przez niego drogą spadku po śmierci ojca Jana Kulikowskiego, a przez tegoż w wyniku aktu kupna zawartego w byłej Białostockiej Izbie Sądu Cywilnego 12 maja 1837 r. pod numerem 29, we władanie którym to majątkiem on, Józef Kulikowski został wprowadzony 26 maja 1882 r. przez komisarza sądowego, przy Grodzieńskiej Izbie Sądu Karnego i Cywilnego, Skalskiego, co zostało odnotowane w rejestrze spraw transakcji Grodzieńskiego Archiwum Notarialnego dla powiatu bielskiego w części 12 pod numerem 1937, jak to wszystko widać z kopii protokołu wprowadzenia wydanej i poświadczonej przez Grodzieński Sąd Okręgowy 22 marca 1903 r. za numerem 1162, - sprzedał on, Józef Hryniewicki mieszczanom: Wincentemu s. Piotra Olszewskiemu, Jacentemu s. Wojciecha Sierakowskiemu, Franciszkowi s. Michała Łuczajowi, Walentemu s. Jana Sierakowskiemu i Bolesławowi s. Macieja Olszewskiemu, i chłopu Janowi s. Wojciecha Młodzianowskiemu na ich całkowitą własność i w równych częściach każdemu z nich siedem działek ziemi ornej i sianokosowej o łącznej powierzchni trzy dziesięciny położonych przy w/w wsi Falki Stare w polu nazywanym „Od Lasu” w niżej następujących wg oświadczenia stron miejscach i granicach, a mianowicie:

1 - sza działka ziemi ornej szerokości 3 grady długości od Maćkowskiej granicy do lasu sprzedawcy Kulikowskiego, między gruntami Jana i Marcina Falkowskich, 2 - ga działka takiejże ziemi szerokości 3 i pół grada, długości zaczynająca się i kończąca jak poprzednia działka, między gruntami Piotra Łuczaja i Jacentego Falkowskiego, 3 - cia takiejże ziemi szerokości 3 grady, długości zaczynająca się i kończąca jak pierwsza działka, między gruntami Feliksa Falkowskiego i Kazimierza Kosowskiego, 4 - ta takiejże ziemi szerokości 4 grady, długości zaczynająca się i kończąca jak pierwsza działka, między gruntami Aleksandra Malinowskiego i Feliksa Falkowskiego, 5 - ta takiejże ziemi szerokości 3 grady, długości zaczynająca się i kończąca jak pierwsza działka, między gruntami spadkobierców Pawła Falkowskiego z jednej strony i Marcina Falkowskiego z drugiej, 6 - ta ziemi sianokosowej szerokości 12 gradów, długości od Surażkiej granicy do lasu sprzedającego Kulikowskiego między gruntami Jacentego Falkowskiego i Ignacego Warpechowskiego i 7 - ma działka ziemi sianokosowej szerokości 24 grady, długości zaczynająca się i kończąca jak poprzedniadziałka, między gruntami Piotra Łuczaja i Michała Walickiego.

Określone wyżej siedem działek zostało sprzedane przez Józefa Hryniewickiego, pełnomocnika Józefa Kulikowskiego, wyszczególnionym wyżej osobom w liczbie sześciu ludzi, wszystkie całościowo, w opisanych granicach, za dwieście rubli w całości już otrzymanych przez sprzedawcę, przy czym dodaje się, że gdyby okazało się, że sprzedanej tym aktem ziemi w opisanych granicach jest więcej albo mniej to ani jedna ani druga strona nie ma prawa dochodzić roszczeń z tytułu różnicy.

A jako że owej nieruchomości do czasu tego aktu sprzedaży nikomu nie sprzedano, nie zastawiono, nikomu zgodnie z prawem nie przekazano, to jeśli ktoś z jakiegoś powodu będzie występował z roszczeniami przeciwko sprzedającemu, jego spadkobiercom, kupującym i ich spadkobiercom, to od nich i mogących z tego powstać strat należy się oczyścić zgodnie z przepisami prawa. St. 205 ust. o skutkach oświadczenia.

Dla sporządzenia tego aktu zostały okazane mnie, notariuszowi, powołane wyżej dokumenty w oryginałach i kopiach.

Projekt tego aktu został odczytany dogadującym się stronom w obecności w/w świadków i po jego zatwierdzeniu i poświadczeniu, że chcą z dobrej woli go zawrzeć i w pełni rozumieją jego sens i znaczenie wniesiony do księgi aktów i ponownie odczytany tymże osobom.

Wypis na herbowym papierze należy wydać mieszczaninowi Walentemu s. Jana Sierakowskiemu, który to wypis powinien być w terminie roku od zawarcia umowy przedstawiony do zatwierdzenia Starszemu Notariuszowi Grodzieńskiego Sądu Okręgowego, a po jego zatwierdzeniu główny wypis na arkuszu urzędowego papieru aktowego wydać temuż Walentemu Sierakowskiemu.

Pełnomocnik szlachcica Józefa s. Jana Kulikowskiego Józef s. Adama Hryniewicki. Mieszczanie: Wincenty Olszewski, Jacenty Sierakowski i Bolesław Olszewski. Mieszczanie: Franciszek s. Michała Łuczaj i Walenty s. Jana Sierakowski, a z powodu ich niepiśmienności i na osobistą prośbę i osobiście za siebie podpisał się włościanin Jan Młodzianowski.

Przy zawieraniu tej umowy kupna nieruchomości świadkami byli i poświadczają, że akt ten na osobistą prośbę niepiśmiennych mieszczan: Franciszka s. Michała Łuczaja i Walentego syna Jana Sierakowskiego i osobiście za siebie własnoręcznie został podpisany przez włościanina Jana s. Wojciecha Młodzianowskiego, Paweł s. Piotra Boguszewski, Herszko Elbert, Kleofas Falkowski, Notariusz Rutkiewicz.

W tym wypisie dopisano na trzeciej stronie „w opisanych granicach.”

Wypis ten słowo w słowo jest zgodny z oryginałem aktu w rejestrze za rok 1907 pod numerem 2807 i wydany mieszczaninowi Walentemu s. Jana Sierakowskiemu 17 listopada 1907 r.” [2]

Wymienieni w tym akcie nabywcy określeni jako mieszczanie: Walenty Sierakowski, Jacenty Sierakowski, Bolesław Olszewski, Franciszek Łuczaj, Wincenty Olszewski to szlachcice, którzy prawdopodobnie ze względu na to, że nie przeprowadzili wywodów genealogicznych i nie złożyli dowodów przynależności ich przodków do stanu szlacheckiego w Generalnym Zgromadzeniu Szlacheckim zostali przez władze zaliczeni do stanu mieszczańskiego.

  • APH w Wilnie, Archidiakonat Białostocki, sygn. WM06_ 0594, k. 142
  • Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Starszego Notariusza Grodzieńskiego, sygn. 314, k. 271 do 275


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka