Zdrojkowscy.pl

Zdrojkowscy z wywodu szlachectwa w dokumentach sądowych cz. I
autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Z wypisu, z wywodu szlachectwa Familii Urodzonych Zdroykowskich Herbu Rola wpisanego 9 stycznia 1818 r. do ksiąg szlacheckich Obwodu Białostockiego, wynika, że... 

„(…) przodek wywodzących się Urodzony Bartłomiej Zdroykowski, w używaniu Zaszczytów Szlachectwa, spłodził syna Mateusza, po którym pozostał Urodzony Michał Zdroykowski, prapradziad Wywodzacych się, (…) wspomniany Urodzony Michał po Mateuszu Zdroykowski spłodził syna Walentego pradziada (…)”.

Poniżej zestawiono wybrane wpisy z ksiąg sądu brańskiego dotyczące wymienionych powyżej Zdrojkowskich z podaniem numerów ksiąg, z których pochodzą i numerów kart, na których w tych księgach są one zapisane, po przetłumaczeniu ich z łaciny na język polski. Wpisy przytoczone w wywodzie szlachectwa jako dowody szlacheckiego pochodzenia Zdrojkowskich zaznaczono kursywą. Poniżej zamieszczono też wypisy z metryk chrztów Michała i Walentego Zdrojkowskich, które nie zostały w wywodzie zamieszczone jako dowody szlachectwa Zdrojkowskich.

Z akt sądu grodzkiego brańskiego z 1647 r. dowiadujemy się, że Bartłomiej w tym roku już nie żył, a jego syn Mateusz zastawił bratu rodzonemu Franciszkowi swoje części dziedziczne we wsiach Zdrojki i Falki za 7 kop groszy polskich [AGAD, KGB 29, k.353v].

W 1648 r. bracia Mateusz i Franciszek w sądzie brańskim okazali sińce i otarcia na ciele o spowodowanie których obaj obwinili Macieja syna zmarłego już Pawła Sagana Zdrojkowskiego [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 37, k.358v].

Z kolei Maciej ten okazał w sądzie rany o zadanie których obwinił braci Mateusza i Franciszka Zdrojkowskich [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 37, k. 360v].

Rok później, w tym samym sądzie, Piotr syn zmarłego Adama Bagińskiego okazał rany o zadanie których obwinił Franciszka syna zmarłego Bartłomieja Zdrojkowskiego [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 37, k. 480].

W 1661 r. Wojciech syn zmarłego Grzegorza Warpechowskiego zastawił Mateuszowi synowi zmarłego Bartłomieja Zdrojkowskiego ze swoich dóbr we wsi Bagińskie: osiem zagonów od Wezgłówek do granicy Koćmierów pomiędzy miedzami Pawła Warpechowskiego i Walentego Borowskiego i 6 zagonów od płotu granicznego do granicy Boguszów pomiędzy jak wyżej leżących wraz z wszystkimi pożytkami z tych dóbr za sumę 12 złotych aż do wykupienia zupełnego powyższej sumy przez niepodzielne jej spłacenie i obciążył hipoteką [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 153, k. 397v].

W tym samym roku Baltazar syn zmarłego Leonarda Olszańskiego odstąpił Mateuszowi synowi zmarłego Bartłomieja Zdrojkowskiego oraz jego spadkobiercom, prawo do zeznanego mu przed sądem brańskim przez Walentego Borowskiego gruntu położonego w dobrach Bagińskie, na kwotę 5 kop groszy polskich wraz z wszelkiego rodzaju władzą wynikającą z tego zapisu i na niego to prawo przelał urzędowo dopuszczając do przejęcia i wprowadzenia [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 153, k. 490v].

Za to odstąpienie prawa do gruntu we wsi Bagińskie, w 1661 r. Mateusz przed sądem brańskim zeznał na Baltazara oraz jego spadkobierców swój nienaruszony dział we wsi Zdrojki zwany Mazitkowizna odziedziczony po bezpotomnie zmarłym stryju Mateuszu Zdrojkowskim, na placach, ogrodach, gruntach ornych, łąkach, polach, lasach, krzakach i wodach, ogólnie ze wszystkimi pożytkami gwarantując rzeczywiste wprowadzenie i pokojowe posiadanie [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 153, k. 490v].

W 1666 r. Stanisław syn zmarłego Jana Bagieńskiego w Bagieńskie dziedzic okazał w sądzie brańskim zranienia o zadanie których obwinił Mateusza syna zmarłego Bartłomieja Pernal Zdrojkowskiego w Bagieńskie dziedzica [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 160, k. 244].

W poniedziałek po Niedzieli Misericordii zwanej czyli drugiej po Wielkiej Nocy 1671 r. Paweł syn zmarłego Stefana Warpechowskiego, zastaw uczyniony mu na majętność położonej w wsi Bagińskie, na sumę 10 kop groszy polskich przez Pawła Bagińskiego, zeznał w sądzie brańskim, że prawa do tego zapisu ustępuje Mateuszowi synowi zmarłego Bartłomieja Zdrojkowskiego i jego spadkobiercom wraz z wszelkiego rodzaju władzą z niego wynikającą oraz przygotowanym wprowadzeniem w pokojowe posiadanie od teraz [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 168, k. 416].

Dwa lata później w 1673 r. Mateusz syn zmarłego Bartłomieja Zdrojkowskiego sprzedał Stanisławowi synowi zmarłego Jana Bagieńskiego zapis uczyniony na niego przez Wojciecha Borowskiego na 4 złote wraz z wszystkimi prawami wynikającymi z tego zapisu z wprowadzeniem i pokojowym posiadaniem [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 169, k. 185v].

W tym samym roku Mateusz Zdrojkowski sprzedał zastaw na dobrach położonych we wsi Pierzchały, zeznany mu przez Jana syna zmarłego Wawrzyńca Pierzchała na 7 złotych, Józefowi synowi zmarłego Wojciecha Pierzchała wraz z wszelką władzą wynikająca z tego zapisu, a także wprowadzeniem i pokojowym posiadaniem [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 169, k. 193].

W środę po święcie Trzech Króli 1674 r. przed sądem brańskim szlachetna Małgorzata córka zmarłego już Mateusza Mierzwińskiego, a żona szlachetnego Mateusza Falkowskiego w asyście swojego męża zeznała, że szlachetnemu Mateuszowi Zdrojkowskiemu całą swoją majętność położoną w wsi Bagieńskie daje, daruje, zapisuje i rezygnuje gwarantując rzeczywiste wprowadzenie i pokojowe jej użytkowanie [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 170, k. 14].

W 1675 r. przed sądem brańskim Jan syn zmarłego już Macieja Zaręby i jego małżonka Jadwiga córka zmarłego już Piotra Sasina zeznali, że kwitują Baltazara syna zmarłego już Leonarda Olszańskiego z kwoty 50 złotych za odsprzedany mu zapis zastawny na dobrach we wsi Zdrojki jaki mieli oni od Jana Uszyńskiego oraz Franciszka i Mateusza synów zmarłego już Bartłomieja Zdrojkowskiego [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 171, k. 214v].

W 1681 r. przed sądem brańskim Franciszek i Mateusz synowie zmarłego już Bartłomieja Zdrojkowskiego dziedzice w wsiach Zdrojki i Bagińskie zeznali, że swoje dobra odziedziczone po rodzicach we wsi Zdrojki darują Marcinowi synowi nieżyjącego już Baltazara Olszańskiego [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 176, k. 113v].

Z akt sądowych brańskich z 1681 r. wynika, że Anna Niwińska wdowa po Baltazarze Bagieńskim wraz z synem Grzegorzem Bagieńskim i jego żoną Krystyną córką Mateusza Pierzchały występowali w sądzie przeciwko Mateuszowi Zdrojkowskiemu i jego synowi Michałowi z żoną Krystyną z Pierzchałów Zdrojkowskim [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 175, k. 206].

W 1689 r. w sądzie brańskim Mateusz syn zmarłego Bartłomieja Zdrojkowskiego kwitował Szymona syna zmarłego Michała Pierzchała zeznając, że on mu w sposób rzeczywisty wypłacił 30 złotych z zastawu dóbr w Pierzchałach oczyszczając swoje zobowiązanie spadkowe. Dlatego z tejże wypłaconej mu sumy, a także samego zapisu kwituje go i wolnym czyni na zawsze [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 190, k. 9v].

W 1691 r. Michał syn Mateusza Zdrojkowskiego w imieniu swoim i rodzica, a także Krystyny córki zmarłego Pierzchały swojej żony z jednej strony, a Paweł syn zmarłego Stefana Warpechowskiego z synem Andrzejem z drugiej strony zeznali, że sami się wzajemnie i wspólnie ze wszystkich roszczeń, sądowych oględzin ran oraz procesów z tego tytułu przeciw sobie wniesionych oraz wszelkich wysuwanych wobec siebie roszczeń ze względu na zawartą ugodę i dane zadośćuczynienie trwale kwitują. Protesty umarzają i unieważniają na zawsze i na wieki [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 192, k. 314 i 314v].

W 1691 r. stawiwszy się osobiście wobec niniejszych - urzędu i akt grodzkich starostwa brańskiego - szlachetny Piotr syn zmarłego Aleksandra Bogusza, dziedzic we wsi Bogusze, będąc zdrowym na umyśle i ciele, otwarcie, publicznie i z własnej woli zeznał, że szlachetnemu Michałowi, synowi Mateusza Zdrojkowskiego, dziedzicowi w Bagieńskie i prawnym spadkobiercom jego, dobra położone we wsi Bogusze - na polu jarym sześć zagonów ciągnących się od płotu Ugorowej do strumienia i cztery zagony leżące pomiędzy miedzami tegoż obdarowanego i szlachetnego Pawła Warpechowskiego, wraz z gruntem, lasem i wszystkimi korzyściami i pożytkami, plonami pochodzącymi obecnie z tychże dóbr, przynależnościami i dochodami trwale dał, darował, zapisał a także nieodwołalnie zrzekł się. Rzeczywiste wprowadzenie w posiadanie od teraz w te dobra wraz z faktycznym i pokojowym posiadaniem przez woźnego generalnego sądowego oraz dwóch dowolnych ze szlachty, których łatwiej będzie do tego zwerbować - daje mu i dopuszcza z własnej woli [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 192, k. 405v i 406].

W 1701 r. Wojciech, syn szlachetnego Michała Bagińskiego z wsi Bagińskie, będąc zdrowym na ciele i umyśle zeznał w sądzie brańskim, - że szlachetnemu Walentemu synowi zmarłego Michała Zdrojkowskiego, z tej samej wsi dziedzicowi, swemu spadkobiercy, z pewnego zastawu jemu zeznanego przez Franciszka syna zmarłego Wojciecha Trzeszczkowskiego, wobec pewnych dóbr położonych w Pierzchałach Rzędosiach za sumę trzydziestu złotych polskich wobec akt niniejszych, w poniedziałek po trzeciej niedzieli Wielkiej Nocy, roku bieżącego 1701 zapisuje wraz z wszelką wynikającą z tego rodzaju zapisu władzą i pokojowym wprowadzeniem do dóbr [NGAB, Mińsk, f. 1708 – 1 – 206, k. 945].

W najstarszej zachowanej księdze chrztów z parafii Topczewo znajdują się metryki chrztów wnuka, wnuczki i prawnuka Bartłomieja Zdrojkowskiego o następującej treści:

Wieś Bagieńskie 23.09.1652 r.

Ja Stanisław Gołębiewski pleban kościoła Topczewskiego ochrzciłem syna imieniem Michał szlachetnych Mateusza Zdrojkowskiego i Mariny ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli: szl. Jan Pierzchała Kocik i Ewa żona Wawrzyńca Falkowskiego z Budlewa [AD w Drohiczynie, APTp, sygn. I/B/1, k. 53v].

Wieś Zdrojki 4.04.1653 r.

Ja Stanisław Gołębiewski pleban Topczewski ochrzciłem córkę imieniem Krystyna szlachetnych Franciszka Zdrojkowskiego zwanego Pernalik i Anny ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli: Ewa Olszewska i Aleksander Gołębiewski [ADD, APTp, sygn. I/B/1, k. 58].

Wieś Bagieńskie 13.02.1676 r.

Ja Stanisław Szymon Popławski pleban Topczewski ochrzciłem niemowlę imieniem Walenty syna szlachetnych Michała Zdrojkowskiego i Krystyny ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli: szl. Tomasz Niwiński i Zofia Warpechowska [AD w Drohiczynie, APTp, sygn. I/B/1, k. 153v].

To zapewne nie wszystkie dokumenty jakie zachowały się o najstarszych osobach wymienionych w wywodzie, jednak są one świadectwem tego, że osoby te żyły w XVII w. i były kolejnymi potomkami Bartłomieja Zdrojkowskiego. Z zapiski w aktach sądu brańskiego wynika, że w 1647 r. Bartłomiej już nie żył. Z innej z 1661 r. można wnioskować, że Bartłomiej miał brata Mateusza zmarłego bezpotomnie, po którym dział zwany Mazikowizna we wsi Zdrojki odziedziczył Mateusz syn Bartłomieja. Synowie Bartłomieja Franciszek i Mateusz w latach 1647 – 1681 często występowali w sądzie brańskim razem w różnych sprawach dotyczących sprzedaży i zastawów działów we wsiach Zdrojki i Bagieńskie. Z zapiski z 1689 r. wynika, że Mateusz w roku tym jeszcze żył, a z zapiski z 1691 r. że już w tym roku nie żył. Kiedy zmarł jego brat Franciszek nie wiemy, ale na pewno po 1681 r. Z zapiski z 1666 r. jak również z metryki chrztu Krystyny córki Franciszka z 1653 r. wynika, że bracia Mateusz i Franciszek używali przydomka Pernal lub jego zdrobnienia Pernalik. Przydomek ten w rodzie Zdrojkowskich pochodzących od tegoż Mateusza Zdrojkowskiego Pernala przetrwał przez ok. 200 lat.

Z zapisek tych nie można ustalić dokładnych dat urodzenia Bartłomieja i jego synów Mateusza i Franciszka, można jedynie przyjąć przybliżone lata ich narodzin. I tak Bartłomiej prawdopodobnie urodził się w latach 1580 - 1590, a jego synowie Mateusz i Franciszek w latach 1615 – 1625. Mateusz miał syna Michała urodzonego w 1652 r. z żony Mariny. Żoną Michała była Krystyna Pierzchała (jak to wynika z zapisek z 1681 r. i 1691 r.), która w 1676 r. urodziła mu syna Walentego. Mateusz zmarł pomiędzy rokiem 1691 a 1701. W wywodzie Zdrojkowskich nie ma wymienionego potomstwa Franciszka syna Bartłomieja gdyż prawdopodobnie miał on tylko córki, których ewentualne potomstwo nie nosiło już nazwiska Zdrojkowski.


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka