Zdrojkowscy.pl

O Edmundzie Zdrojkowskim i jego nieruchomości w Bielsku
autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

W 1889 r. Edmund Zdrojkowski wystąpił do S-Petersbursko–Tulskiego Banku Ziemskiego o pożyczkę pewnej kwoty pieniędzy. Jako jej zabezpieczenie postawił swoją nieruchomość położoną w mieście Bielsku przy ulicy Marińskiej. 

Wymagane poświadczenie posiadania tej nieruchomości otrzymał od Starszego Notariusza Grodzieńskiego Sądu Okręgowego w 1890 r. W przybliżonym tłumaczeniu z języka rosyjskiego na język polski treść tego Poświadczenie jest następująca:

Szlachcic Edmund Zdrojkowski syn Jana jest właścicielem nieruchomości i nią włada. Na niej znajdują się dwa drewniane parterowe budynki. Jeden to magazyn (spichlerz), drugi to budynek gospodarczy (szopa). Nieruchomość ta została przez niego kupiona w 1880 r. co zostało potwierdzone w byłej Połączonej Izbie Grodzieńskiej 4 lipca 1880 r. i zapisane pod numerem 447, a także 25 sierpnia 1882 roku. Domy wraz z budowlami towarzyszącymi są jego własnością. Nieruchomość ta położona jest w guberni grodzieńskiej w mieście Bielsku przy ulicy Marińskiej. Plac na którym stoją domy ma szerokości od frontu siedemnaście sążni 2 arszyny, a z tyłu dwadzieścia sążni dwa i pół arszyna, a długość od południowej strony trzydzieści sześć i pół sążnia i od północnej pięćdziesiąt trzy sążnie jeden arszyn. Po dokładnym sprawdzeniu nie stwierdza żadnych obciążeń i zajęć na tej nieruchomości, również na podstawie ogłoszenia nr 100 z 1890 r. ich nie stwierdzono – o czym daję Zdrojkowskiemu to świadectwo na jego prośbę dla przedstawienia go w Petersbursko – Tulskim Banku Ziemskim przy ubieganiu się o pożyczkę pieniędzy. Stempel i podpis notariusza nieczytelny.

Na dole karty tego poświadczenia znajduje się jeszcze dopisek o następującej treści: Od podanej w wyciągu zastawnego świadectwa powierzchni odłączono później pod tory Południowo–Zachodniej Kolei Brześć–Białystok działkę o powierzchni 25 sążni kwadratowych. (25 sążni kwadratowych = 113,8 m²). Powierzchnia nieruchomości wyliczona w oparciu o podane w poświadczeniu długości jej boków wynosi około 3.500 m².

Na podstawie tego Świadectwa bank udzielił Edmundowi pożyczki, w nie wymienionej w zachowanych dokumentach w aktach Starszego Notariusza Grodzieńskiego wysokości, przy jednoczesnym jej zabezpieczeniu na tej nieruchomości, wpisanym 19 grudnia 1890 r. do hipoteki. Zachowały się pisma z 1910 i 1911 r., w których bank ten zwracał się do Starszego Notariusza Grodzieńskiego Okręgowego Sądu z zapytaniem czy nadal nieruchomość w Bielsku przy ulicy Marińskiej, na której bank ma zabezpieczenie, jest we władaniu szlachcica Edmunda Zdrojkowskiego, na co Notariusz odpowiadał twierdząco. 22 listopada 1912 r. S-Petersbursko–Tulski Bank Ziemski zawiadomił Starszego Notariusza Grodzieńskiego Okręgowego Sądu o tym, że zabezpieczenie na nieruchomości Edmunda Zdrojkowskiego z dnia 19 grudnia 1890 r. za numerem 243 znosi. W reakcji na to pismo banku, Starszy Notariusz 26 listopada 1912 r. wystawił Pozwolenie, w którym powołując się na pismo banku, likwiduje nałożone przez bank zabezpieczenie na tej nieruchomości. Jak z tych zachowanych dokumentów wynika Edmund spłacał zaciągnięty w banku kredyt przez 22 lata.

Gdzie w tym czasie mieszkał, czy miał żonę, dzieci nie udało się ustalić. Nie udało się też ustalić w jakim miejscu Bielska położona była ta nieruchomość i co się dalej z nią działo. Może żyją potomkowie, Edmunda lub Ferdynanda Zdrojkowskich, którzy mogliby uzupełnić te skromne informacje o tych przedstawicielach rodu Zdrojkowskich? Może zamordowany w 1940 r. w Miednoje ppor. Eugeniusz Zdrojkowski ur. w 1891 r. syn Władysława Franciszka Zdrojkowskiego był wnukiem Edmunda lub Ferdynanda? Z metryki chrztu Eugeniusza wynika, że ojciec jego pochodził z powiatu bielskiego w guberni grodzieńskiej i był dwojga imion podobnie jak byli Edmund i Ferdynand. Może kwerenda ksiąg metrykalnych z parafii bielskiej z II połowy XIX w. pomoże w znalezieniu odpowiedzi na te pytania?

Edmund pochodził z linii Zdrojkowskich z Pietrzykowa Wyszek. Urodził się 16 listopada 1834 r. we dworze w Stołowaczu. Ojcem Edmunda był szlachcic Jan Zdrojkowski syn Antoniego, który prawdopodobnie w tym majątku był administratorem lub ekonomem. Matką była Karolina córka Tomasza Kozimowicza. Na chrzcie świętym 25 listopada 1834 r. w kościele bielskim otrzymał imiona Edmund Maksymilian. (Księga chrztów parafii bielskiej Akt 109). Brat jego Ferdynand Władysław urodził się 20 stycznia 1836 r. też we dworze w Stołowaczu, a ochrzczony został w kościele bielskim 26 stycznia 1836. Chrzestnymi jego byli: ks. Antoni Tworkowski proboszcz wyszkowski i Józefa Topczewska mężatka, a asystującymi byli: Wielmożni Albert Pawiński z Albertyną Kiersnowską. (Księga chrztów parafii bielskiej, Akt 10).

Jan ojciec Edmunda urodził się we wsi Pietrzykowo Wyszki w 1799 r. Rodzicami jego byli Antoni i Elżbieta z Pietrzykowskich. Dziadek Antoni urodził się we wsi Pietrzykowo Wyszki w 1762 r., a jego rodzicami byli Jan i Agnieszka z domu Bańkowska.

Pradziadek Jan urodził się we wsi Pietrzykowo Wyszki w 1732 r., a jego rodzicami byli Kazimierz i Marianna z domu Olszewska. Prapradziadek Kazimierz urodził się w 1708 r. we wsi Pietrzykowo Wyszki, a jego rodzicami byli Jan i Katarzyna z domu Pietrzykowska Czuch. (Czuch to przydomek rodu Pietrzykowskich, z którego pochodził jej ojciec Marcin Pietrzykowski). Praprapradziadek Edmunda Jan urodził się we wsi Bagieńskie w parafii topczewskiej, a jego ojcem był Maciej Zdrojkowski.

----------------

Bibliografia

  1. AP w Białymstoku, Akta Starszego Notariusza Grodzieńskiego, nr zesp. 280, sygn. 201, k. 110 - 114,
  2. Metryki parafii bielskiej z lat 1695 - 1836.


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka