Zdrojkowscy.pl

Rozwód u Zdrojkowskich
autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

W 1601 r. sąd biskupi w Janowie Podlaskim na wniosek proboszcza topczewskiego ks. Jakuba Czajkowskiego zajmował się sprawą rozwodu pomiędzy szlachetnymi Wojciechem Godziębą i Barbarą Zdrojkowską i wydał wyrok rozstrzygający w tej sprawie [ADS, sygn. D 17, k. 78v i 79]. 

Treść wyroku po przetłumaczeniu z łaciny na język polski jest następująca:

Wezwawszy imienia Chrystusa. Na podstawie tego, co widzimy, ogłaszamy i oznajmiamy rozwód co do węzła pomiędzy szlachetnym Wojciechem synem zmarłego Andrzeja Godzięby z jednej strony, a szlachetną Barbarą, córką Pawła Zdrojkowskiego, z drugiej strony, ze względu na węzeł pokrewieństwa w trzecim i czwartym stopniu z tego samego rodu. Uwalniając tychże nawzajem od przysięgi małżeńskiej złożonej na ręce popa ruskiego w Rajsku oraz od obowiązków małżeńskich. Nakładając na nich pokutę za grzech wedle uznania proboszcza. Dając poza tym obojgu swobodę wstąpienia w inne śluby. Zaś ciężar utrzymania dziewczynki poczętej z tego związku nakładamy wobec jej matki na tegoż Wojciecha. Orzeczenie rozwodu zostało wydane, odczytane oraz obwieszczone pisemnie przeze mnie – Franciszka Zajerskiego, sekretarza jaśnie wielmożnego przewielebnego pana archidiakona łuckiego oraz jego najjaśniejszego i przewielebnego urzędu, pod czym podpisałem się własnoręcznie.

Jest to sprawa wyjątkowa jak na tamte lata, a w rodzie Zdrojkowskich herbu Rola jedyna, na jaką natrafiłem, badając historię tego rodu w okresie od XV do XVIII w. O Wojciechu, synu zmarłego Andrzeja Godzięby, niewiele mi wiadomo. Prawdopodobnie był on dziedzicem cząstkowym we wsi Falki Godzięby, sąsiadującej ze wsią Zdrojki i w niej mieszkającym, i od nazwy tej wsi nazywanym był Godzięba. Barbara to córka Pawła i Agnieszki Zdrojkowskich, dziedziców cząstkowych we wsi Zdrojki, wnuczka Jana Klekotkowicza, prawnuczka Rafała Klekotko albo córka Pawła i Katarzyny Zdrojkowskich, wnuczka Jakuba Klekotczyka, prawnuczka Rafała Klekotko, także dziedziców cząstkowych we wsi Zdrojki. Rajsk to wieś oddalona w prostej linii, o około 12 km na wschód, od wsi Zdrojki, w której była cerkiew. Z tego wyroku sądowego wynika również to, że jeżeli Wojciech i Barbara byli między sobą spokrewnieni w 3 i 4 stopniu pokrewieństwa, według obowiązującej wtedy komputacji germańskiej obliczonym, to oznacza, że babka Wojciecha musiała być córką Rafała Klekotko, niezależnie od tego, czy dziadkiem Barbary był Jan, czy Jakub. Może to Jadwiga, córka Rafała Klekotko, która w 1568 r. w sądzie brańskim pozywała Łukasza, syna zmarłego Michała, dziedzica cząstkowego w Zdrojkach, za jej pobicie i zranienie [NGAB Mińsk, f. 1708 – 1 – 6, k. 191v] była babką Wojciecha syna zmarłego Andrzeja Godzięby? Łukasz, który pobił i zranił Jadwigę w 1568 r., jak to wynika z zapisek z końca XVI i początku XVII w., to ojciec Adama, Jerzego, Wojciecha i Mateusza, dziedzic cząstkowy w Zdrojkach, Bagieńskie i Kozuszkach, zmarły przed 1594 r., zwany Galli (Gaweł), a w zapiskach z tego okresu zapisywany np. jako Łukasz Zdroikowski de Kozuszki, ale w tej samej księdze z 1603 r., także jako Galli Kozuszek, a w księdze z 1598 r., jako Galli Łukasz Kozuszek de Kozuszki, a z 1595 r. jako Łukasza inaczej Galli de Kozuszki, a także w tej samej księdze jako Galli Zdroikowski. Prawdopodobnie podobnie było z nazwiskiem Wojciecha olim Andrzeja Godzięby, którego w zapiskach z lat późniejszych może należy szukać z nazwiskiem Falkowski, czasem może także przed lub po nazwisku z przydomkiem Godzięba. Dalsze przeglądanie kolejnych ksiąg sądowych z zapiskami z tego okresu może pozwoli na jeszcze dokładniejsze ustalenie przodków Wojciecha i Barbary, a może także dostarczy więcej informacji o ich córce i o tym, czy Wojciech wywiązywał się z nałożonego na niego przez sąd obowiązku łożenia na utrzymanie córki.

----------------

Bibliografia

  1. Archiwum Diecezjalne w Siedlcach (ADS), sygnatura D 17, karty 78v i 79
  2. Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku (NGAB Mińsk), fond 1708, opis 1, Księga Brańska Grodzka numer 6, karta 191v


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka