Zdrojkowscy.pl

Najstarsi znani przodkowie Zdrojkowskich
autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

"Za pierwsze nazwiska uważać można tak zwane przydomki, które już w XV i XVI w. w ziemi bielskiej były dziedziczne, gdy nazwisk na ski zakończonych jeszcze nie używano. Przydomek zwany niekiedy przezwiskiem, bo zwykle narzucają go ludzie pewnej osobie wskutek jakiegoś jej wydarzenia lub śmieszności. Po ojcu nosił go syn i wnuk spadkowy, czyli cała linia, ród, dom szlachecki, a stąd pochodzi nazwa przydomku, który się kładzie przy nazwisku, nazywanym także niekiedy przydomkiem i służył nieraz dla kilku rodzin wspólnego herbu"... Zygmunt Gloger, "Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta" 

Za pierwszych znanych Zdrojkowskich należy przyjąć niżej wymienionych w Popisie wojennym Wdztwa. Podlas. Mocą uchwały sejmu Wileńskiego. 1528, Metr. Lit. XXI (w odpisie Naruszewicza Ks. 204).

Regestr Ziemli Drohickoie, Topiczewska Parafeia.

Seło Falki Filipy zemiane
Stanisław Bayk sam
Jan Baykowicz sam

Seło Kotmiry Zdroiewskii zemiane
Rafał Klekotkok sam
Jan Klekotkowicz sam
Andrey Janowicz Bayko... sam

Seło Pirchały zemiane
Michał Radczycz sam
Woytko Radiuczycz sam
Mikołaj Baykowicz Zdroiewskiy

Sieło Treszczkowo zemiane

Seło Topiczewo zemiane
Petrowaia Baykowaia wdowa

W parafii topczewskiej we wsi Falki Filipy - Stanisław Bayk i jego syn Jan Baykowicz, we wsi Koćmiry Zdrojki - Andrzej Janowicz Bayko…, Rafał Klekotko i syn jego Jan Klekotkowicz, we wsi Pierzchały - Michał Radczycz, Woytko Radiuczycz ( brat?), Mikołaj Baykowicz Zdroiewskij, wymieniony pomiędzy osobami ze wsi Pierzchały i Trzeszczkowo, oraz ze wsi Topczewo - pozostali prawdopodobnie potomkowie po Piotrze Bayk (po Piotrze Bajko wdowa).

W Aktach unji Polski z Litwą 1385-1791, Kutrzeba, St. Semkowicz, Wł. Aleksander wydanie z 1932 r. Szlachta ziemi bielskiej składa przysięgę Koronie w grodzie bielskim 14 maja 1569 r. na str. 238 ze wsi Falki Filipy wymienieni są:

- Andreas olim Joaninis Bayk - Andrzej syn Jana Bayk

- Michael olim Joannis Bayk - Michał syn Jana Bayk

- Mathias, Bartholomaeus olim Jaonnis Bayk et Stanislaus frater forum – Maciej, Bartłomiej synowie Jana Bayk i Stanisław ich brat rodzony,

- Nicolaus olim Joannis Bayk – Mikołaj syn Jana Bayk

Z powyższego zapisu wynika, że w 1569 r. w Falkach Filipach mieszkali synowie wymienionego w Popisie z 1528 r. Jana Baykowicza: Andrzej, Michał, Maciej, Bartłomiej, Stanisław i Mikołaj.
Wymienieni w Popisie z 1528 r. Stanisław Bayk i Jan Baykowicz prawdopodobnie już nie żyli.

Ze wsi Zdroiki na str. 239 są wymienieni: Walenty syn Mikołaja, (jego syn) Michał syn Walentego, Jan syn Andrzeja, (jego brat) Szymon syn Andrzeja, Jakub syn Jana, (jego brat) Maciej syn Jana, (jego brat) Paweł syn Jana (synowie Jana Klekotkowicza wymienionego w Popisie), Sebastian syn Macieja, Jakub syn Rafała (Klekotko wymienionego w Popisie) i Mikołaj syn Baltazara (syna wdowy po Piotrze Bayko wymienionej w Popisie).
Wymienieni w Popisie Rafał Klekotko i Jan Klekotkowicz prawdopodobnie już nie żyli.

Z powyższego wynika, że syn Walenty i wnuk Michał, Mikołaja Baykowicza nie mieszkali już w Falkach Filipach tylko w Zdroikach. Podobnie synowie Andrzeja, Jan i Szymon nie mieszkali z nim w Falkach Filipach tylko w Zdroikach. Również Sebastian syn Macieja nie mieszka z nim w Falkach Filipach tylko w Zdroikach. Synowie Jana Klekotkowicza Jakub, Maciej i Paweł oraz syn Rafała Klekotko, Jakub pozostają w Zdroikach. Wnuk Piotra Bayko, Mikołaj mieszka już w Zdroikach, a nie w Topiczewie gdzie pozostał jego ojciec Baltazar.

Ze wsi Kozuszki na str. 237 jest wymieniony:

- Lucas olim Michaelis suo et fratrum quorum, qui in servitiis vitam regent, nominibus - Łukasz syn Michała (wymienionego w Popisie Michała Radczycza).

Ze wsi Falki Stare na str. 237 jest wymieniony:

- Paulus olim Michaelis - Paweł syn Michała (wymienionego w Popisie Michała Radczycza)

Ze wsi Pierzchały na str. 237 jest wymieniony:

- Mathias filius Michaelis - Maciej syn Michała (wymienionego w Popisie Michała Radczycza)

- Mathias olim Alberti - Maciej syn Wojciecha (wymienionego w Popisie Woytko Radiuczycz)

Ze wsi Topczewo na str. 239 jest wymieniony:

- Baltizar olim Petri suo et nomie fratrum suorum germanorum, videlicet Casparis et Joannis, qui servitiis vitam degunt - Baltazar syn nieżyjącego Piotra w imieniu swoim i swoich braci rodzonych mianowicie Kacpra i Jana, którzy na służbie przebywają. (Piotr, mąż wymienionej w Popisie, wdowy „Piotrowaia Baykowaia” po Piotrze Bayk).

Ze wsi Falki minorennis str. 239 jest wymieniony:

- Simonis olim Alberti – Szymon syn Wojciecha (wymienionego w Popisie Woytko Radiuczycz)

Ze wsi Włostki na str. 239 są wymienieni:

- Stanislaus olim Simonis i Mathias olim Simonis – Stanisław i Maciej synowie Szymona, wnukowie (wymienionego w Popisie Woytko Radiuczycz)

Reasumując, w parafii Topczewskiej w 1569 roku we wsiach: Falki Filipy, Zdroiki, Kozuszki, Falki Stare, Pierzchały, Topczewo, Włostki i Falki minorennis mieszkało 26 pełnoletnich mężczyzn spokrewnionych między sobą, którzy w II połowie XVI wieku przyjęli nazwisko Zdroikowski, zapewne od nazwy wsi Zdroiki, w której w 1569 r. dziesięciu z nich mieszkało.

Byli to:

- Andrzej, Michał, Jan, Szymon, Jakub i Mikołaj ze wsi Falki Filipy

- Walenty, Michał, Jan, Szymon, Jakub, Maciej, Paweł, Sebastian, Jakub i Mikołaj ze wsi Zdroiki

- Łukasz ze wsi Kozuszki

- Paweł ze wsi Falki Stare

- Maciej s. Michała i Maciej s. Wojciecha ze wsi Pierzchały

- Baltazar, Kacper i Jan ze wsi Topczewo

- Stanisław i Maciej ze wsi Włostki

- Szymon ze wsi Falki minorennis

Maciej i Jakub, synowie nieżyjącego Jana Klekotkowicza z Koćmiery Zdroyki (w niektórych dokumentach używana nazwa na określenie wsi Zdroiki) herbu Rolicze świadczyli w 1575 roku w wywodzie szlachectwa Łazarza, syna nieżyjącego Bartłomieja, Olszańskiego Myszki w Olszanicy i Rymkowszczyźnie dziedzica ze strony jego matki.

----------------

Bibliografia

  • Kapicjana, w zbiorze Zygmunta Glogera w AP w Krakowie


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka